Regulamin  

Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i państw UE i odbywa się na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.      Forma dostawy zamówionych Towarów odbywa się drogą elektroniczną, poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta, lub na wskazany adrs jeżeli towar jest materialny. 

Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 24h od zawarcia umowy, chyba że opis aukcji mówi o innym terminie.     Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności     art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego. 

Ceny i metody płatności     

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. 

Zamawiając dany towar, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności: 

Przelew Bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (ING Bank Śląski S.A. 69 1050 1168 1000 0097 0059 7686 ) Płatność w systemie PayU.

Prawo odstąpienia od umowy    

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.  

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: software_comp@interia.pl  

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.  

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.  

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.  

6. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.  

7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). 

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:     dostarczanie treści cyfrowych (np. oprogramowania w wersji ESD), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. ulotki, wizytówki, fotoplakaty, naklejki);     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;     o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;     w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);     dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;     zawartej w drodze aukcji publicznej;     świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.  

9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy."

10. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podawania przyczyny." 

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, w przypadku kiedy licencja (Program komputerowy) został użyty czyli aktywowany lub dopisany do konta Microsoft, co uniemożliwia jego dalsze użycie i odsprzedaż po zwrocie.

Reklamacje dotyczące Towarów

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.     

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres PHU Software-Comp Monika Machura-Maślanka, ul. Goździkowa 16, 42-300 Myszków, software_comp@interia.pl

Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.  Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.      

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.      

Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

W przypadku licencji z rynku wtórnego sprzedawca nie odpowiada za problemy związane z awarią sprzętu lub systemu operacyjnego. Udzielana rękojmia na tego typu licencje to maksymalnie 12 miesięcy od daty zakupu.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  PHU Software-Comp Monika Machura-Maślanka, ul. Goździkowa 16, 42-300 Myszków, na adres poczty elektronicznej: software_comp@interia.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.      

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.  

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.      

Gdy Przedmiotem sprzedaży jest licencja na program komputerowy/system operacyjny. Należy zapoznać się z postanowieniami licencyjnymi. Można je przeczytać w witrynie www.microsoft.com/useterms. Wymagana jest aktywacja przez telefon lub Internet. W przypadku jakiegokolwiek ujawnienia klucza produktu przez nabywcę osobom nieuprawnionym z licencji wyłączona jest odpowiedzialność zbywcy z tytułu nieuprawnionego użycia klucza produktu przez osoby nieuprawnione. 

W przypadku zagubienia lub kradzieży dołączonego klucza produktu firma Microsoft ani sprzedawca nie może go zamienić na inny ani zwrócić kosztów jego zakupu. Jednakże w uzasadnionych przypadkach, po rozważeniu wszystkich okoliczności, zbywca może wymienić klucz produktu w terminie 12 miesięce od daty transakcji. 

Powyższe nie stanowi podstawy roszczeń o wymianę klucza produktu. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, w ramach których nabywca otrzymuje w szczególności licencję wraz z kluczem aktywacyjnym, nie są objęte odpowiedzialnością Software-Comp w zakresie, w jakim licencjodawca nie wywiązuje się z obowiązujących na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego warunków umowy licencyjnej wobec licencjobiorcy.     Również w sytuacji gdy licencjobiorca naruszy warunki licencji, Software-Comp nie odpowiada za działania bądź zaniechania licencjodawcy.

Licencje elektronicze mają ograniczoną gwarancję rozruchową i wynosi ona 30 dni kalendarzowych. Klient powinen sprawdzić działanie zakupionej licencji używanej w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

Postanowienia końcowe      

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.      

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Najczęściej kupowane

Promocje

PayPal